MAAK EEN AFSPRAAK +32(0)489 034 000

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden RedStones.be

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de hiernavolgende disclaimer ("Disclaimer"). U wordt vriendelijk verzocht deze Disclaimer aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website. 
 
Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze Disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.
De toepasselijkheid van deze Disclaimer is beperkt tot het gebruik van de website beschikbaar op www.Redstones.be
 
Gelieve op te merken dat het gebruik van de diensten aangeboden door Redstones Real Estate aan afzonderlijke contractuele voorwaarden zijn onderworpen. Deze verschillen naargelang u een kandidaat-koper of verkoper bent. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze disclaimer en voorgenoemde contractuele voorwaarden, zullen de contractuele voorwaarden voorrang hebben op deze disclaimer. Verkopers kunnen enkel hun vastgoed te koop aanbieden na ondertekenen van een makelaarsovereenkomst met Redstones Real Estate.
 
1. Contactgegevens
Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u Redstones Real Estate contacteren op het volgende adres: Voerman Paul, Daniël Herreynslaan 2, 2610 Wilrijk of op info@Redstones.be
 
2. Aard van de aangeboden informatie
De meeste informatie op deze website is vrij toegankelijk voor kandidaat-kopers. Dergelijke informatie is onderworpen aan de bijhorende contractuele voorwaarden. 
Wat al de andere informatie op deze website betreft, levert Redstones Real Estate grote inspanningen om er voor te zorgen dat de op de website aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Deze informatie is beschikbaar "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico. 
 
3. Aansprakelijkheid
Redstones Real Estate spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Redstones Real Estate kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Redstones Real Estate niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.
 
Redstones Real Estate kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor inhoud van websites die door andere partijen dan Redstones Real Estate worden beheerd en die via deze website toegankelijk zijn. Redstones Real Estate heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
 
Redstones Real Estate zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van Redstones Real Estate in verband met het gebruik van deze website is verder beperkt tot 125 EUR. 
Niets in deze Disclaimer sluit echter de aansprakelijkheid Redstones Real Estate uit voor opzet, bedrog of grove schuld.
 
4. Externe hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Redstones Real Estate geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Redstones Real Estate kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
 
5. Intellectuele eigendom
De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Redstones Real Estate.
 
6. Bescherming van uw persoonsgegevens
Redstones Real Estate respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.
 
7. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank
Deze Disclaimer en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.
 
Gegevens toezichthoudende overheid:
B.I.V. - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel - België
Tel: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be
 
Verwijzing naar beroepsregels:
Reglement van de Plichtenleer: klik hier (http://www.biv.be/admin/userfiles/file/NL/PDF/BIV_Regl_Plichtenleer(1).pdf
Deontologische richtlijn betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling hebbende tot voorwerp de artikelen 5 en 32 van de plichtenleer van het B.I.V.: klik hier
(http://www.biv.be/admin/userfiles/file/NL/PDF/Deontologische%20richtlijn.pdf) 

Bent u op zoek naar uw droomwoning?
Of bent u van plan om te verkopen?

Contacteer RedStones

Kantoor

Daniel Herreynslaan 2, 2610 Wilrijk
Tel: +32(0)3 290 09 09
BIV nr: 505.976