MAAK EEN AFSPRAAK +32(0)489 034 000

Privacy verklaring

Makelaarskantoor RedStones verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. 

PRIVACY VERKLARING
Makelaarskantoor RedStones is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) Eenmaal-Andermaal.Be en heeft haar maatschappelijke zetel en hoofdkantoor te 2610 Wilrijk, Daniël Herreynslaan 2. Deze vennootschap is ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en is ingeschreven in de  KBO onder het nummer 0819.901.903. Zij handelt via het BIV nummer BIV 505976.
Redstones Real Estate verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website of  onze facebook-pagina bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over de wijze waarop de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt door ons kantoor worden verzameld en verwerkt. 
Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt.

Het belang van uw privacy  en de GDPR -wetgeving  : 
Makelaarskantoor RedStones ("Redstones Real Estate") draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese bepalingen, met name :
 · de Belgische Wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer), laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998
· de Europese Richtlijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR-wetgeving in voege 25/05/2018)

Door gebruik van onze website, de applicatie “immozoekertjes” en door bezoek aan onze sociale media, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Makelaarskantoor Redstones  persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.
 
1. Over welke persoonlijke gegevens gaat het en wat wordt verstaan onder “verwerken”? 
Persoonlijke gegevens zijn alle data die rechtstreeks of onrechtstreek kunnen gekoppeld worden aan een individu, zoals naam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer financiële gegevens, etc…
Deze zijn de gegevens die u ons zelf meedeelt telefonisch, tijdens een gesprek of via het gebruik van onze applicatie “immozoekertjes” op onze website om de door u gevraagde diensten te kunnen verzekeren.
Naast de bovenvermelde gegevens registreert  makelaarskantoor RedStones bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens die over u tijdens de registratieprocedure werden verzameld.
Wij verzamelen deze laatste gegevens bij ieder bezoek aan de website en onze sociale media en dit veelal voor interne commerciële en/of statistische doeleinden. 

 Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

2. Hoe worden persoonsgegevens verwerkt? 
Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand.
Elektronische bestanden worden bewaard op beveiligde en afgesloten (back-up)servers, zowel intern als extern.  Papieren bestanden worden eveneens beveiligd en afgesloten bewaard in onze kantoren en/of archieven.
Als uw gegevens gedeeld moeten worden (bijvoorbeeld met collega makelaars, notarissen, contractspartijen,..) in het kader van de opdracht die u ons heeft toevertrouwt, gebeurt dit in de mate van het mogelijke via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling. Evenwel kunnen wij omwille van pragmatische redenen en rekening houdende met de gangbare en beschikbare communicatietechnieken ook gegevens delen per post of via gewone e-mail.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en onze infrastructuur en informatiesystemen zijn uitgerust met technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze advocaten. Onze hard- en software wordt voortdurend up-to-date gehouden. Hiervoor doen wij beroep op gespecialiseerde derden.
Bij een onverhoopt  gegevenslek met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u hierover persoonlijk verwittigd binnen de 72 uur, zoals wettelijk voorzien.
De gegevens die door u worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen, om de werking van de website te optimaliseren en/of om statistische onderzoeken uit te voeren.
Door te surfen op onze website, gebruik te maken van de functie “immozoekertjes” en/of door onze sociale media te volgen gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat makelaarskantoor RedStones  deze gegevens mag bewaren voor zolang als nodig , zowel binnen als buiten de Europese Unie (bijv. in the cloud), en wij deze mogen  verwerken voor oa. volgende doeleinden:
    in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de ons verleende opdrachten;
-    om te voldoen aan de wettelijke,  reglementaire  en deontologische  bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of 
-    voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy. 

3.  Via welke kanalen worden persoonsgegevens verzameld?
Bepaalde gegevens worden verzameld via onze website en sociale media (facebook-pagina). 
Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.
De cookies worden op deze website gebruikt om u te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina's u recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen. 
U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat deze website grotendeels onbruikbaar wordt.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens wanneer u ons via de website of sociale media contact met ons opneemt (zie hoger).  Wij  houden geanonimiseerde statistieken bij van de bezoekers en hun reacties op onze website en sociale media.
Indien u onze sociale media gebruikt (door bijv. RedStones  te volgen  op Facebook, aanvaardt u de verwerking van persoonsgegevens door het sociale medium zelf (vb. Facebook, Twitter, LinkedIn…) volgens hun gebruikers- en privacyvoorwaarden.  


4. Hoelang bewaren wij uw gegevens ?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig  om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. 
Alle gegevens die wij verwerken in het kader van een dossier dat bij ons in behandeling is, worden opgeslagen tijdens de looptijd van het dossier evenals gedurende een termijn van 5 jaar na het afsluiten van het dossier en integrale betaling van onze ereloonfacturen.
Identificatie en andere gegevens dienen wij te bewaren in het kader van de anti-witwasregelgeving gedurende een termijn van 10 jaar na beëindiging van de relatie met onze cliënt.
Facturatie- en ander boekhoudkundige gegevens worden bewaard gedurende een termijn van 7 jaar om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
Dit laat ons toe om onze contractuele verplichtingen te vervullen evenals onze verbintenisrechtelijke aansprakelijkheid.

5. Recht van inzage, aanpassing en “vergetelheid”
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door makelaarskantoor RedStones en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u op verzoek gratis een elektronische kopie kunt bekomen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@redstones.be.

6. Wijzigingen in de privacyverklaring
Makelaarskantoor RedStones behoudt zich het recht voor om ons privacybeleid en deze privacyverklaring in te toekomst te wijzigen in functie van veranderende regelgeving en/of de interpretatie van deze regelgeving of door het wijzigen van de manier waarop wij onze diensten aanbieden (vb. via nieuwe communicatietechnieken). 
De meest recente versie van het privacybeleid kan u steeds raadplegen op onze website. 

7.  Vragen en klachten
Makelaarskantoor RedStones is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet strikt op  toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan  ons contacteren op het volgende adres: makelaarskantoor RedStones, Daniël Herreynslaan 2, 2610 Wilrijk, op info@redstones.be of op telefoonnummer +32 3 290.09.09.
Mocht u vragen hebben over ons beleid, of mocht u ondanks alle genomen maatregelen de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact op de data verantwoordelijke bij makelaarskantoor RedStones, dhr. Paul Voerman.
Voor eventuele klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan u zich ook steeds wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit

 

Bent u op zoek naar uw droomwoning?
Of bent u van plan om te verkopen?

Contacteer RedStones

Kantoor

Daniel Herreynslaan 2, 2610 Wilrijk
Tel: +32(0)3 290 09 09
BIV nr: 505.976